Mandag, 17 Februar 2020

Intern skole

 

De unge på Søgårdhus går i skole i den Interne Skole, som er et dagtilbud i samme bygning som opholdsstedet.

Lærerne i skoledelen arbejder tæt sammen med personalet i bodelen og følger stedets pædagogiske målsætning. Hver morgen og eftermiddag mødes skoledel og bodel og der overdrages oplysninger om, hvordan hhv. skoledagen og aftenen/natten er gået. På denne måde er det et tæt samarbejde og de unge oplever en kontinuitet i gennem hele dagen.

Den systemiske samtale er omdrejningspunktet for den enkelte unge i arbejdet med at nå sine mål og delmål.

I praksis udmønter det sig eksempelvis i ugentlige skoleevalueringer, hvor unge og lærere gennemgår ugen der er gået og planlægger den næste. De mål, som vi aftaler, er enkle, overskuelige og strukturerede for den unge, så vi sikrer mulighed for succes. Det er et vigtigt element i arbejdet med at fremme motivation og styrkelse af selvværd hos den enkelte unge og få de unge til at reflektere og selv komme med forslag til en positiv udvikling.

Hverdagen i skoledelen er struktureret, overskuelig og forudsigelig, hvilket giver eleverne ro og tryghed. Vores pædagogik er baseret på respekt, anerkendelse, rummelighed og dialog. Den enkelte unge skal opleve at blive set, hørt og forstået.

Lærerne er opmærksomme på de unges behov for omsorg og individuelle problemstillinger.

Udover Den Interne Skole samarbejder Søgårdhus med de lokale folkeskoler og specialskoler.

De unge går til eksamen som privatister på Feldsted Centralskole.

Der er indgået driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune.

Den interne Skole på Søgårdhus kendetegner sig ved målsætning og gennemførelse.

Eleven får ved start i den interne skole udarbejdet sin individuelle studieplan, hvor fokuspunkterne er studiefag, maritime fag, sport, sociale mål og fremtidsmål. Ved grundig dialog og overenshed fastsættes målene, som så forbliver den røde tråd gennem skoleåret.

På Søgårdhus undervises vore elever efter DmM – Den moderne Metode. En metode, hvor den enkelte elev sættes i fokus og trænes til at styres af sin egen drivkraft og nysgerrighed hen mod ny lærdom. Særligt for DmM er at eleven får skabt muligheden for at tage fat indlæringsmæssigt, der hvor eleven er mest engageret og motiveret. Under disse forudsætninger lærer eleven ikke blot opgavens konkrete indhold, men rent faktisk at LÆRE: at sætte sig mål, at planlægge, at tage beslutninger, at forholde sig til krav. Eleven lærer at tage sit eget og afgørende ansvar for at lære noget og for hvad der læres.

 

Undervisningens formål

Det er skolens formål, at eleverne tilegner sig kundskaber og arbejdsmetoder, så de dygtiggør sig på højt niveau, praktisk såvel som teoretisk, og at de oplæres til aktiv medleven i samfundet og til øget international forståelse. Desuden er det formålet, at eleverne får mange erfaringer, får udviklet vidsyn og er med til at bane nye veje.

Det er endvidere skolens formål, at hver enkelt elev omfattes med respekt, og at der i undervisningen tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder.

Undervisningens metode

Lærernes metodevalg er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Såvel i indhentning af materialer og i resultatopgørelsen er skolen udadrettet og har her en bred kontaktflade i lokalområdet.

I hele sin programflade bygger skolen på den moderne undervisningsmetode, hvori der indgår en udstrakt brug af digitale hjælpemidler i undervisningen. Hver enkelt elev er udstyret med en PC med direkte forbindelse til internet - og til lærerens computer.

På Søgårdhus undervises vore elever efter DmM – Den modern Metode. En metode, hvor eleven sættes i fokus og trænes til at styres af sin

egen drivkraft og nysgerrighed hen mod ny lærdom.

Den moderne Metode er sammensat af:

50 % studier

25 % kurser

25 % oplevelser

  

Mandag - tirsdag - onsdag - torsdag - fredag


10.00 - 13.00

Praktisk eller teoretisk undervisning

13.00 - 14.00

Pause og middagsmad

14.00 - 16.00

Praktisk eller teoretisk undervisning

16.00 - 18.00

Eftermiddagsprogrammer

18.00 - 19.00

Pause og aftensmad

19.00 - 21.00

Aftenprogrammer

 Der undervises der i dansk og matematik, engelsk, geografi, biologi, historie, kristendom,
samfundsfag, natur/teknik, fysik/kemi, tysk, idræt, svømning og valgfag.


Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår