Mandag, 17 Februar 2020

Beskrivelse

Den interne Skole på Søgårdhus kendetegner sig ved målsætning og gennemførelse.

Eleven får ved start i den interne skole udarbejdet sin individuelle studieplan, hvor fokuspunkterne er studiefag, maritime fag, sport, sociale mål og fremtidsmål. Ved grundig dialog og overenshed fastsættes målene, som så forbliver den røde tråd gennem skoleåret.

På Søgårdhus undervises vore elever efter DmM – Den moderne Metode. En metode, hvor den enkelte elev sættes i fokus og trænes til at styres af sin egen drivkraft og nysgerrighed hen mod ny lærdom. Særligt for DmM er at eleven får skabt muligheden for at tage fat indlæringsmæssigt, der hvor eleven er mest engageret og motiveret. Under disse forudsætninger lærer eleven ikke blot opgavens konkrete indhold, men rent faktisk at LÆRE: at sætte sig mål, at planlægge, at tage beslutninger, at forholde sig til krav. Eleven lærer at tage sit eget og afgørende ansvar for at lære noget og for hvad der læres.

 

 

Grundelementet i denne udvikling styres af SDB´en (skolens digitale bibliotek). Denne database indeholder et utal af lærerproducerede opgaver indenfor studier, kurser og oplevelser, som eleven skal gøre brug af i forbindelse med tilrettelæggelse af sin individuelle studieplan. Opgaverne vælges fra databasen og sættes ind i det digitale ugeskema fra årsplanen. Der er nu skabt overblik, hvorved eleven kan sætte fokus på lærdom og egenudvikling.

Gennem evaluerende samtaler hver 14. dag med læreren evalueres om målene for perioden er nået. I samarbejde og under vejledning fra læreren udvælges opgaver i databasen, som skal nås de næst-følgende 14 dage, hvor der både tages højde for de faglige mål og ikke mindst de sociale, der jo især har en afgørende betydning for indlæringen.

 

 

Den interne skole tilbyder undervisning på 3 faglige niveauer, 2.-4.kl., 5.-7.kl og 8.-9.kl. Eleverne sættes på hold efter niveau, holdene er på 3-5 elever, men der er også mulighed for eneundervisning. Ved undervisning efter Den moderne Metode skabes mulighed for undervisningsdifferentiering, da hver elev følger sin individuelle studieplan på holdene. Ved skoleårets start udarbejder lærer og elev i fællesskab årets årsplaner for hvert klasseniveau med afsæt i fagmål og trinmål efter undervisnings-ministeriets retningslinjer. Et godt fundament er nu skabt, hvilket er god motivation for ansvarlighed og medbestemmelse gennem skoleåret.

 

Den interne skole tilbyder eleven folkeskolens 9. klasses afgangseksamen. Vi modtager både elever, der fagligt er alderssvarende, men også elever, som virkelig har brug for et fagligt skub i den rigtige retning. Ved intensiv daglig træning kan det lykkes at arbejde en elev fra 5. klasseniveau op på 9. klasseniveau – klar til at afslutte skoleåret med afgangseksamen. Igen og igen viser det sig, at når der er balance og ro på det sociale felt, så er indlæring mulig og så går udviklingen hurtigt. Modsat er der også faglige modspil til de meget fagligt ressourcestærke elever.

 

Evalueringen foretages løbende gennem pointsystemet, hvor 1 point svarer til 1 times indsats. Et meget målbart redskab, som god vejviser for om den planlagte kurs holdes. Evalueringerne omfatter ligeledes fagmål, læringsmål og sociale mål – i tæt samarbejde med eleven sættes målene op, hvorefter der evalueres på om der er udrettet tilstrækkeligt eller om der skal justeringer til.

 

Eleven måler sig selv gennem skolens terminsprøver, som afvikles to gange årligt. Der afvikles både terminsprøver i de skriftlige fag, men også i de mundtlige/praktiske fag, herunder dansk, engelsk, tysk og fysik/kemi. En god træning for eleven hen mod klargøring til folkeskolens afgangseksamen.

 

Eleverne på 8. klasseniveau tester sig i de obligatoriske nationale test. Testene giver et øjebliksbillede af elevens fagligt stærke og svage sider inden for visse faglige områder. Resultaterne kan bruges til at målrette undervisningen mod elevens niveau, herunder justering af elevens læringsmål. Eleverne bliver ikke dygtigere af selve testen, men de bliver dygtigere, hvis læreren kan bruge testresultaterne til at målrette undervisningen mod den enkelte elevs behov og forudsætninger, hvilket især er fremmende for udvikling af elevens eget engagement.

 

Desuden kan resultaterne bruges som dokumentation og som grundlag for dialog med forældrene.

 

Redskaberne til klargøring hen mod folkeskolens afgangseksamen tager bl.a. afsæt i de praktisk relaterede programflader med det rullende klasseværelse (camper) og det sejlende klasseværelse (skibene).

 

I det sejlende klasseværelse åbnes der op for den maritime verden – for de fleste en uudforsket ver-den. Her skabes mulighed for at tage speedbåds-certifikat og praktisk duelighedsbevis. Yderligere at lære at stå på vandski, waweboard, kneeboard, lige-ledes surfing og kajak.

Eleven lærer godt sømandsskab til videre brug gennem navigation i livet.

Mødet med disse sejrsbekræftende udfordringer giver troen på egne kræfter.

 

 

 

 

Endnu en udfordrende programflade er dykkerverdenen. Eleven har mulighed for at tage dykker-certifikater under Padi systemet, hvor følgende beviser kan erhverves: OWD, AOWD, Rescue Diver, EFR og Dive master.

 

En helt fantastisk verden åbner sig, hvor samarbejde og respekt sættes i højsæde. Her er man fuldstændig afhængig af sin buddy, hvilket skaber gensidig tillid til styrkelse af det personlige selvværd.

 

 

I det rullende klasseværelse er den socialiserende faktor af afgørende betydning for god læring og trivsel. Rundt i Danmark og i Europa tilrette-lægges projektugerne i biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendom, således at eleverne ved praktisk læring tilegner sig faglige kundskaber til en bredere forståelse for samfundets og historiens udvikling.

 

Studierne gennemføres vis SDB (skolens digitale bibliotek), som er den digitaliserede skoletaske – eleven logger på serveren hjemme på skolen og kan derfra følge sin individuelle studieplan og løse de planlagte opgaver.

De mange sejrsbekræftende programflader og erhvervelse af beviser styrker eleven i troen på egne kræfter, hvilket baner vejen for troen på fremtiden. Alle eleverne får udarbejdet deres uddannelses-planer, hvor der tages stilling til den enkeltes faglige og sociale ressourcer, således at den rette uddannelsesvej kan banes.

 

I samarbejde med UU i Aabenraa Kommune indskrives eleverne til videregående uddannelser på 10. klasse, tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier. Andre elever vælger søfartsuddannelsen, hvor de på søfartsskoler uddanner sig til ubefarne og befarne skibsassistenter. Elever, som er mere praktiske anlagte eller fagligt ressourcesvage kan tage deres uddannelser under EGU eller STU.

 

More in this category: Undervisningen »

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår