Mandag, 17 Februar 2020

Undervisningen

Undervisningens formål

Det er skolens formål, at eleverne tilegner sig kundskaber og arbejdsmetoder, så de dygtiggør sig på højt niveau, praktisk såvel som teoretisk, og at de oplæres til aktiv medleven i samfundet og til øget international forståelse. Desuden er det formålet, at eleverne får mange erfaringer, får udviklet vidsyn og er med til at bane nye veje.

Det er endvidere skolens formål, at hver enkelt elev omfattes med respekt, og at der i undervisningen tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder.

Undervisningens metode

Lærernes metodevalg er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Såvel i indhentning af materialer og i resultatopgørelsen er skolen udadrettet og har her en bred kontaktflade i lokalområdet.

I hele sin programflade bygger skolen på den moderne undervisningsmetode, hvori der indgår en udstrakt brug af digitale hjælpemidler i undervisningen. Hver enkelt elev er udstyret med en PC med direkte forbindelse til internet - og til lærerens computer.

 

undervis-kemi2

Skolens digitale bibliotek rummer en stor mængde opgaver i alle fag på alle klassetrin. Eleven har via sin computer adgang til alle tænkelige oplysninger og har via dette hjælpemiddel fået en frihed og stort råderum i sin egen dygtiggørelse.

Studietiden udgør halvdelen af skoleprogrammet. Eleven og læreren lægger i samråd en studieplan, og eleven kan i kraft af undervisningsmetoden dygtiggøre sig i de fag og på det niveau, det besluttes. I elevens PC er indlagt hele klassens pensum i de enkelte fag og mere til.

Kurserne er den lærerstyrede fællesundervisning. Her er plads til lærerens foredrag, debat, ekskursioner og drøftelser i klassen af faglig karakter.

Oplevelserne er rejser, koncerter, sportsstævner, teaterstævner, kordage mm. Heri ligger store fællesoplevelser og her tillægges egenoplevelserne ligeledes stor status og værdi.

Eleverne henter via data lærerens instrukser. Her bruges filer i elevens PC, film, internet mm. Eleven skriver besvarelser til læreren via netværket, holder møder med læreren o.l.

I kraft af et gennemarbejdet pointsystem kan eleven, læreren og forældrene til stadighed følge fremskridt og sætte ind i forhold til eventuelle mangler.

 

Elitesmiley

Se vores tilsynsbesøg ved at klikke på billedet.

Arbejdstilsynet

Se vores seneste besøg af arbejdstilsynet

Støt børns vilkår

Støt Børns Vilkår