Målgruppe

maalgruppe

Vi har over 25 års erfaring i arbejdet med målgruppen, dvs.

 • Unge med forskellige diagnoser herunder ADHD, ADD og andre psykiatriske lidelser, som enten er helt eller delvis dokumenteret i psykiatrisk regi.
 • Unge, der er i åbenbar risiko for at udvikle en personlighedsforstyrrelse.
 • Unge med psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer samt tilknytningsforstyrrelser.
 • Kriminalitetstruede unge.
 • Unge med selvskadende adfærd og manglende selvværd/selvtillid.
 • Sanktionsanbragte unge.

Vi arbejder anerkendende, ressourceorienteret og i overensstemmelse med den enkelte unges ønsker og behov..

Vi udarbejder udviklingsplaner med individuelle mål og udarbejder statusrapporter hver 6. måned med udgangspunkt i den enkelte kommunes handleplan. Første plan udarbejdes 3 måneder efter anbringelsen.

Da begge steder er godkendt til §107-pladser, giver det mulighed for at sikre kontinuitet, og lade en borger blive i sine vante omgivelser efter det fyldte 18. (23.) år.

 

Visitation

Nye elever visiteres gennem forstander Tom Madsen.Forstander Tom Madsen

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt handleplan jvf. servicelovens §140 således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler, kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR Kolding og PPR Aabenraa

Takster 2024

Opholdspris §66

Opholdstakst efter SEL §66 er 78.241,00 kr. pr. måned

Følgende grundelementer er indeholdt i ydelsen:

 • Behandling ud fra individuel handlings-/behandlingsplan/sanktionspræmisser.
  ADL-træning.
 • Læring ud fra den unges udviklingsstandpunkt og personlige kompetencer.
 • Netværksarbejde (hjem, pårørende m.m.).
 • Ugesamtaler (den unge/hjemmet).
 • Kost/logi.
 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler.
 • Fritidsaktiviteter på institutionen.

Opholdstaksten dækker ikke udgifter til medicin ved kroniske eller længerevarende sygdom, speciallæger, tandlæger, briller eller ekstern psykologisk behandling.

Varighed
Efter aftale. Typisk 1-3 år.

Opfølgning

 • Statusrapporter til bestiller.
 • Møde med rådgiver i henhold til gældende regler, dvs. efter 3 mdr. 1. gang, derefter efter aftale (3 - 6 mdr. interval).

 

Opholdspris §107

Botilbudstakst aftales individuelt med udgangspunkt i den enkelte unges behov.

Følgende grundelementer er indeholdt i ydelsen ved normalt, stort støttebehov:

 • Behandling ud fra individuel handlings-/behandlingsplan/sanktionspræmisser.
  ADL-træning.
 • Læring ud fra den unges udviklingsstandpunkt og personlige kompetencer.
 • Netværksarbejde (hjem, pårørende m.m.).
 • Ugesamtaler (den unge/hjemmet).
 • Kost/logi.
 • Tøj- og lommepenge efter gældende regler.
 • Fritidsaktiviteter på institutionen.

Botilbudsstaksten dækker ikke udgifter til selvforsørgelse, medicin ved kroniske eller længerevarende sygdom, speciallæger, tandlæger, briller eller ekstern psykologisk behandling.

Varighed
Efter aftale.

Opfølgning

 • Statusrapporter til bestiller.
 • Møde med rådgiver i henhold til gældende regler, dvs. efter 3 mdr. 1. gang, derefter efter aftale (3 - 6 mdr. interval).

 

Efterværnspris §76

Efterværnstakst aftales individuelt med udgangspunkt i den enkelte unges behov.

Følgende grundelementer er indeholdt i ydelsen:

 • Behandling ud fra individuel handlings-/behandlingsplan/sanktionspræmisser.
 • Læring ud fra den unges udviklingsstandpunkt og personlige kompetencer.
 • Netværksarbejde (hjem, pårørende mm).

Udslusningstaksten dækker ikke udgifter til medicin ved kroniske eller længerevarende sygdom, speciallæger, tandlæger, briller eller ekstern psykologisk behandling.

Varighed
Efter aftale. Typisk 1-3 år.

Opfølgning

 • Statusrapporter til bestiller.
 • Møde med rådgiver i henhold til gældende regler, dvs. efter 3 mdr. 1. gang, derefter efter aftale (3 - 6 mdr. interval).

 

Dagskoletakst

Dagskoletakst for intern skole efter FSL §3 er 32.425,00 kr. pr. måned

Dagskoletaksten dækker dagskolens aktiviteter inden for den normale normering.

Dagskoletaksten dækker ikke omfattende enkeltundervisning.

Individuel skærmning i akut opstået situation er IKKE en del af priserne. Skærmning iværksættes efter aftale og med særskilt betaling.

BEMÆRK!
Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens takster for private tilbud er inkl. moms. Takster for private tilbud er derfor gennemsnitligt en smule højere (ca. 6 %), men kommunen kan få refusion for den indirekte betalte moms.

 

STU

STU Individuelt-45.000,00 – 72.912,00 pr. mdr. afhængigt af støtte behov

STU program Individuelt- 15.000- 25.000 pr. mdr.

Økonomi

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med Søgårdhus efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Syd.

Alle midler som opholdsstedet modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste borgere, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte borger ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges handleplan, jf. SEL §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. dette formål, og bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til noget andet formål.

Godkendelse og Tilsyn

Søgårdhus SYD er godkendt som socialpædagogisk opholdssted jf. SEL §§ 66 og § 107 med plads til 18 elever.

Søgårdhus NORD er godkendt som socialpædagogisk opholdssted jf. SEL §§ 66, 52 og 76 og § 107 med plads til 25 elever.

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Søgårdhus efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Skibene “Den Store Bjørn”, "Viking" og "Dynekilen" er godkendt som afdelinger på Søgårdhus af Socialtilsyn Syd og sikkerhedsmæssigt af Søfartsstyrelsen.
Eleverne kan tage på sejlture af kortere eller længere varighed.

 tilbudsportal soegaard syd

 

tilbudsportal soegaard nord

Pædagogisk praksis

Søgårdhus betegner vi alle som lærere.

Alle har noget at lære fra sig.

Alt i livet er en læreproces.

Vi lærer (EDU) alle bedst i trygge omsorgsfulde (CARE) omgivelser.

Tiden på Søgårdhus er således gennemsyret af læring og omsorg, EDUCARE.

Vores pædagogiske fundament er eklektisk, da vi bruger en bred vifte af pædagogiske tilgange, som vi tilpasser med udgangspunkt i den enkeltes særlige vekslende behov og forudsætninger.

Vi anvender mest en systemisk jeg-støttende relationspædagogik.

Systemisk tankegang er først og fremmest optaget af relationer mellem mennesker. Vi og alle andre er en del af hinandens skæbne. Vores psykiske liv og velbefindende er afhængig af, at vi trives i omsorgsfulde og nærværende relationer.

Vores hverdag er baseret på respekt, anerkendelse, rummelighed og dialog.

Vi mener det er alfa og omega at give den enkelte unge den CARE der ofte har manglet igennem dennes opvækst.

Omgangen med den enkelte unge er præget af individuelle aftaler og mål, og vores dagligdag er præget af grænsesøgende programflader og oplevelser igennem vores maritime profil, gode rammer for fart og spænding samt spændende rejser der udvider og åbner den unges horisont. Dette skal hjælpe, støtte og motivere den unge til nærmeste udviklingszone bogligt, fagligt og socialt. Dette mener vi, er den bedste måde at støtte og stimulere den unge til at opbygge varig tro på eget værd, og tage ansvar for egen udvikling, også efter Søgårdhus.

 

Søgårdhus arbejder vi ud fra, at vores medarbejdere kan se bagved den unges adfærd og se muligheder fremfor begrænsninger. Vores opgave er at finde et fælles tredje og få skabt en hverdag omkring den unge, hvor fundamentet for arbejdet og fremskridtet ligger i tilliden mellem de voksne og de unge.

Derfor arbejder vi også ud fra følgende tilgange og metoder:

 • Struktureret og tydelig pædagogik
 • Relationspædagogik
 • Spejling
 • Piktogrammer og lignende visuel pædagogik, for dem som profiterer af dette.
 • Arbejde målrettet med de unges kompetencer og potentialer (Nordic-PAS)
 • Fælles oplevelser bl.a. som grundlag for relationsarbejdet
 • Tæt forældre / familiesamarbejde.

Individuel tilgang
Vi arbejder med en høj grad af faglighed og har en individuel tilgang til de unge. Vi tilpasser vores pædagogiske rammer i forhold til den enkelte unge og har for øje, at målgruppen er differentieret, og at vi derfor skal kunne arbejde forskelligt med de muligheder, forhistorier, valg og barrierer, som hver ung har med sig.

Klare regler i dagligdagen
Metoden er dialogbaseret med en anerkendende tilgang og med stor fokus på lige dén form for pædagogik, som bør tilpasses den unge jf. ovennævnte metoder. Dette i tydelige rammer, hvor personalet sætter dagsordenen, hvor der er klare regler i dagligdagen, og der er tilrettelagt et dagsprogram for hver af de unge; dette enten i samarbejde med PPR, UU eller Jobcenteret; alt afhængig af den unges alder og formåen.

Ledige pladser

Søggårdhus SYD

Vi kan modtage unge m/k i alderen 14 – 23 år, typisk med problemer hidrørende fra omsorgssvigt. (Se mere under Målgruppe.)

Vi har en ungegruppe som er glade for at være på stedet, og som er gode til tage sig af nye medlemmer i fællesskabet.

Vi kan også modtage unge akut, samt unge som har behov for et kortere observationsforløb.

Kontakt
Tom Madsen
tom@soegaardhus.dk
tlf. 21 26 25 16

soegaardhus syd 900x600

Søggårdhus NORD

Vi kan modtage unge m/k i alderen 14 – 23 år, typisk med problemer hidrørende fra omsorgssvigt. (Se mere under Målgruppe.)

Vi har en ungegruppe som er glade for at være på stedet, og som er gode til tage sig af nye medlemmer i fællesskabet.

Vi kan også modtage unge akut, samt unge som har behov for et kortere observationsforløb.

Kontakt
Tom Madsen
tom@soegaardhus.dk
tlf. 21 26 25 16

soegaardhus syd 900x600