• Slide 1

    Intern Skole

    Anderledes skole med understøttende undervisning ved alle vore maritime programflader
  • Slide 1

    Intern Skole

    Eleverne arbejder med fag i Skolens Digitale Bibliotek

INTERN SKOLE PÅ SØGÅRDHUS

Søgårdhus har en intern skole hvor unge i alderen 14-18 år har mulighed for at tage folkeskolens 9 klasses afgangsprøve.
Den interne skole er fordelt på vores forskellige lokationer, om det er i Vamdrup, i Søgård, på et af vores skibe eller i vores Camper, så prøver vi altid at tilgodese den enkelte elevs behov.

Vi tilbyder undervisning i alle fag og kan derved tilbyde en komplet 9 klasse. Prøven afholder vi i samarbejde med Felsted Central skole.
Alle elever visiteres igennem PPR Aabenraa kommune til vores interne skole, da vi er én skoleenhed. Det at vi er en skoleenhed, gør at vi kan være ekstra fleksible i forhold til den enkeltes behov, og lade eleven være i det miljø hvor eleven får størst fagligt udbytte.

Livet er alt for kort og alt for vigtigt til, at du ikke får det bedste ud af det – hver dag.

Især imens du er ung. For det er i ungdomsårene, at grundstenene til din fremtid bliver lagt.
Så er du inde på et galt spor med kriminalitet, hashforbrug, pjækkeri i skolen eller omgang med kammerater, der trækker i den gale retning, så overvej om Søgårdhus, kunne være din mulighed for at komme på rette kurs.

På Søgårdhus vil du få masser af nye oplevelser, du vil komme i gang med skolefagene på en ny måde, du vil få nye kammerater, og du vil møde en gruppe voksne, som kan give dig det skub, der skal til, for at du bliver ledt ind på rette spor.

maritim 500x800

skole undervisning 900x600

Undervisningen

Undervisningens formål

Det er skolens formål, at eleverne tilegner sig kundskaber og arbejdsmetoder, så de dygtiggør sig på højt niveau, praktisk såvel som teoretisk, og at de oplæres til aktiv medleven i samfundet og til øget international forståelse. Desuden er det formålet, at eleverne får mange erfaringer, får udviklet nye perspektiver og er med til at bane nye veje.

Det er endvidere skolens formål, at hver enkelt elev omfattes med respekt, og at der i undervisningen tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder.

Undervisningens metode

Lærernes metodevalg er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Omkring anvendelsen af undervisningsmaterialer og i evalueringen af elevernes faglige og sociale udvikling er skolen udfarende i lokalområdet, såvel som resten af landet eller verden med mange samarbejdspartnere.

I hele sin programflade bygger skolen på den moderne undervisningsmetode, hvori der indgår en udstrakt brug af digitale hjælpemidler i undervisningen. Hver enkelt elev er udstyret med en PC med direkte forbindelse til internet - og til lærerens computer.

Skolens digitale bibliotek rummer en stor mængde opgaver i alle fag og på alle klassetrin. Eleven har via sin computer adgang til alle tænkelige oplysninger og har via dette hjælpemiddel fået en frihed og stort råderum i sin egen dygtiggørelse.

Studietiden udgør halvdelen af skoleprogrammet. Eleven og læreren lægger i samråd en studieplan, og eleven kan i kraft af undervisningsmetoden dygtiggøre sig i de fag og på det niveau, det besluttes. I elevens PC er indlagt hele klassens pensum i de enkelte fag og mere til.

Kurserne er den lærerstyrede fællesundervisning. Her er plads til lærerens foredrag, debat, ekskursioner og drøftelser i klassen af faglig karakter.

Oplevelserne er rejser, koncerter, sportsstævner, teaterstævner, kor dage m.m. Heri ligger store fællesoplevelser og her tillægges egenoplevelserne ligeledes stor status og værdi.

Eleverne henter via data lærerens instrukser. Her bruges filer i elevens PC, film, internet mm. Eleven skriver besvarelser til læreren via netværket, holder møder med læreren o.l.

I kraft af et gennemarbejdet pointsystem kan eleven, læreren og forældrene til stadighed følge fremskridt og sætte ind i forhold til eventuelle mangler.

 

Vi maler og er kreative

Intern Skole med Maritim Profil

Idræt er en vigtig del af programmet på Søgaardhus

Den Moderne Metode

DmM står for den Moderne Metode

DmM gør dig ansvarlig for egen uddannelse

DmM skaber mulighed for differentieret undervisning

DmM lægger op til, at du laver din egen studieplan

DmM opfordrer til selvstudie på flere niveauer

DmM skaber mulighed for, at du kan lave egne opgaver

DmM måles i point

DmM sikrer overblik

DmM sikrer målbarhed

DmM gør dig selvstændig

DmM ruster dig til samfundets udfordringer

Fordelen ved DmM

DU behøver IKKE at løbe tør for spændende ting at kaste dig over
DU kan søge viden om alt mellem himmel og jord, som du særligt har brug for, særligt har lyst til eller ønsker at gøre noget ved.
DU har muligheden for hele tiden at udvikle dig fagligt, kreativt og socialt.

Særligt for DmM er at du får skabt muligheden for at tage fat indlæringsmæssigt der, hvor du er mest engageret og motiveret – altså der, hvor du er mest optaget af at tage fat. Under disse forudsætninger lærer du ikke blot opgavens konkrete indhold, men rent faktisk at LÆRE: at sætte dig mål, at planlægge, at tage beslutninger, at forholde sig til krav.

DU lærer at tage dit eget og afgørende ansvar for at lære noget og for hvad der læres.

 

maritim 500x800

stu faglige competencer2 soegaardhus 900x600

Dagstrukturen

Ugen i dagskolen er opbygget omkring en fast struktur. Selv om vi har lokaler i både NORD og SYD, så finder undervisningen ofte sted andre steder end i klasseværelset.

10.00 - 13.00   Praktisk eller teoretisk undervisning
13.00 - 14.00   Pause og middagsmad
14.00 - 16.00   Praktisk eller teoretisk undervisning
16.00 - 18.00   Eftermiddagsprogrammer
18.00 - 19.00   Pause og aftensmad
19.00 - 21.00   Aftenprogrammer

Der undervises i dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi, historie, kristendom, samfundsfag, natur/teknik, fysik/kemi, tysk, idræt, svømning og valgfag.

img 6505