Døgnophold §66

dognophold

Søgårdhus er godkendt i henhold til Servicelovens paragraf 66, stk. 5. Vi er godkendt til at have 43 børn og unge mellem 14-18 år boende.

Vi har stor erfaring med at yde støtte til unge mennesker i denne aldersgruppe og forstår deres behov for bl.a. nære relationer, trivsel og forberedelse til voksenlivet.

Relaterede links:
#Afdeling SYD  #Afdeling NORD   #Maritim Profil

Botilbud §107

botilbud2

Søgårdhus er også et botilbud i henhold til Servicelovens § 107 for op til 28 unge voksne i alderen 18-30 år, der har brug for støtte ud over det 23. år.

Vi tilbyder en midlertidig boform, hvor vi kan give den støtte og pleje, som borgeren har behov for.

Søgårdhus er også et botilbud i henhold til Servicelovens § 107 for op til 28 unge voksne i alderen 18-30 år, der har brug for støtte ud over det 23. år. Vi tilbyder en midlertidig boform, hvor vi kan give den støtte og pleje, som borgeren har behov for.

Målsætning

Den overordnede målsætning med vores §107 botilbud er, at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger og i tæt samarbejde med UU og jobcenter, eventuelle erhvervs-/uddannelse- og beskæftigelsesmuligheder.

Derudover er formålet, at borgere med vanskeligheder kan leve under faste og stabile forhold, udvikle sig, skaffe sig færdigheder, uddanne sig, gøre nytte og få betydning i et fællesskab med andre borgere.

Vi ønsker at fremme den enkeltes selvtillid og selvværd ved at fokusere på de positive kompetencer og potentialer alle mennesker har.

 

I Norge paa Preikestolen

Formål

 • ​At tilbyde borgere en målrettet indsats med henblik på udvikling og stabilisering.
 • At drage omsorg for borgerens fysiske og psykiske velfærd
 • At skabe og udvikle de rammer der skal til for, at borgerne kan udvikle sig og om muligt blive i stand til at etablere sig i en tilværelse med bolig og arbejde
 • At tilbyde borgere med vanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd at deltage i et socialt og menneskeligt fællesskab
 • At støtte borgerne i deres udvikling og gøre dem i stand til at begå sig i samfundet

Målgruppe

Borgere i alderen fra 18 til 29 år
​Borgere der på baggrund af massivt omsorgssvigt i barndommen har psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser – opmærksomhedsforstyrrelser.
I selve visitationen vil vi individuelt vurdere, om borgeren kan profitere af vores tilbud og passer ind til de borgere der i forvejen er på Søgårdhus.

Ydelsens indhold

I botilbuddet ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at udvikle borgerens kompetencer og potentialer Tilbuddet indeholder blandt andet:

 • Støtte og hjælp til praktiske opgaver, herunder indkøb og rengøring
 • Støtte og hjælp til egenomsorg og personlig hygiejne
  Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner (ADL)
 • Optræning og hjælp til udvikling af alle de potentialer og kompetencer der bor i borgeren
 • Udvikling af potentialer og kompetencer til deltagelse i samfundet.
 • Udvikling af potentialer og kompetencer til socialt liv, herunder støtte til indhold i beskæftigelse, og fritiden.
 • Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge, psykiatrien.
 • ​Der er uddannet medicinansvarlige på Søgårdhus der varetager medicinadministration.
 • ​Der afholdes løbende samtaler med borgeren. Disse samtaler tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og i § 141 handleplanen.
 • Vi tilrettelægger individuelle behandlingsforløb med henblik på at kunne mestre eget liv.
 • Der udarbejdes en statusbeskrivelse 3 måneder efter opstart, og derefter hvert halve år. Der tages udgangspunkt i borgerens §141 handleplan.

Efterværn §76

dognophold

Søgårdhus er også et botilbud i henhold til Servicelovens § 107 for op til 28 unge voksne i alderen 18-30 år, der har brug for støtte ud over det 23. år.

Vi tilbyder en midlertidig boform, hvor vi kan give den støtte og pleje, som borgeren har behov for.

 

Servicelovens § 76 henvender sig til unge i alderen 18-23 år, og Søgårdhus er ligeledes godkendt efter denne paragraf.

Vi tilstræber at hjælpe den unge med at udvikle kompetencerne til at opnå en glidende overgang til en selvstændig tilværelse.
Vi har gode muligheder for individuelt tilpassede forløb med udgangspunkt i vores 2 afdelinger eller i egen lejlighed i lokalområdet eller hjemkommunen.

Vi lægger stor vægt på at yde omsorg og nærvær til de unge.

Målsætning

Den overordnede målsætning med vores §76 efterværnstilbud er, at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger og i tæt samarbejde med UU og jobcenter, eventuelle erhvervs-/uddannelse- og beskæftigelsesmuligheder.

Derudover er formålet, at sikre den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv efter endt anbringelse. Efterværnet tilrettelægges derfor med udgangspunkt i den unges ønsker, kompetencer og potentialer.
Vi ønsker at fremme den enkeltes selvtillid og selvværd ved at fokusere på de positive kompetencer og potentialer alle mennesker har.

Vores §76 efterværnstilbud kan være botræning på en af vores afdelinger, med fuld indskrivning i egen lejlighed med botræning, efterværn i egen bolig og støtte kontaktperson.

Der er aldrig et endegyldigt svar på hvad der er det rigtige for den enkelte unge.

eftervaern

 

Efterværnstilbud kan indeholde:

Lifeskills:

 • Morgenvækning
 • Hjælp til værelsesrengøring og fællesrengøring
 • Hjælp til tøjvask
 • Hjælp til personlig hygiejne / seksualvejledning
 • Hjælp til madlavning / indkøb / kostvejledning
 • Hjælp til økonomi / budget
 • Hjælp til at strukturere hverdagen / døgnrytme
 • Med til møder på kommunen, lægen, tandlægen m.m.
 • Hjælp til at komme afsted til misbrugscenteret / kriminalforsorgen / psykolog / i retten
 • Medicinhåndtering
 • Håndtering af post
 • Pædagogisk tilstedeværelse
 • Telefonisk døgndækning

Sociale relationer:

 • Hjælp til betaling og vedligehold af fritidsaktiviteter
 • Familie- og netværksarbejde
 • ​Betaling af hjemrejse
 • Betaling af ferier og fællesarrangementer
 • Fællesspisning
 • Vedligehold af fritidsaktiviteter
 • Vedligehold af traditioner (fødselsdage, studentergilder m.m.)

Beskæftigelse / uddannelse:

 • Hjælp til skole og uddannelse / beskæftigelse / lektiehjælp
 • Hjælp til at fastholdelse af uddannelse / beskæftigelse

Administrativt arbejde:

 • Udarbejdelse af statusbeskrivelser
 • Dokumentation
 • Deltagelse i handleplansmøder, kriminalforsorgen, misbrugscenteret
  m.m.
 • Behandlingsarbejde:
 • Kontaktpædagog
 • Personlige samtaler
 • ​Ungesamtaler hver 4. uge
 • Husmøder

Akut Anbringelser

Med bjørnemasker på DSB til Tall Ship raceVi kan tilbyde fleksible løsninger, med dag til dags opsigelse og kan rykke ud med kort varsel. En akut anbringelse på Søgårdhus er et tilbud, hvor der kun betales for den periode, den unge er anbragt.

I en akut anbringelse indgår følgende:

 • Tæt voksenkontakt
 • Forplejning
 • Eget værelse
 • Tøj, dyne, håndklæder, ting til personlig pleje mv.

Ved afslutning af en akut anbringelse udarbejdes en afsluttende observationsrapport.

Relaterede Links:   
#Afdeling SYD    #Afdeling NORD   #Kontakt Os

Observationsforløb

Med bjørnemasker på DSB til Tall Ship race

 Vi har ekspertisen og rammerne til ud over ordinære anbringelser også at lave observationsopgaver af minimum 3 måneders varighed.

En observation er typisk nødvendig, når der er tvivl i forhold til hvilken indsats der er behov for hos det enkelte barn/den enkelte familie.

Observationerne vil foregå på den pågældende afdeling hvor den unge bor, samt i den interne skole.

​Forløbet vil typisk bestå af:

 • En pædagogisk udredning
 • Afdække en evt. indsats i forhold til den unge/familien
 • En PAS-vurdering

Ring for uddybende beskrivelse eller aftale om besøg hos os/hos Jer

Dagskole

dognophold

De unge på Søgårdhus visiteres oftest til dagskolen, der er et dagtilbud på Søgårdhus SYD. Undervisningen finder også sted på Søgårdhus NORD.

Hverdagen i skoledelen er struktureret, overskuelig og forudsigelig, hvilket giver eleverne ro og tryghed.

Vores pædagogik er baseret på respekt, anerkendelse, rummelighed og dialog. Den enkelte unge skal opleve at blive set, hørt og forstået.

Relaterede links:
#Om Dagskolen  #Undervisning   #Hvad er DmM?  

STU på Søgårdhus

dognophold

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse skræddersyet til den enkelte unges ønsker og behov.

Her på Søgårdhus er STU'en praktisk orienteret. Der kan som udgangspunkt vælges mellem syv håndværkslinjer: motor, metal, træ, maritim, landbrug, gartneri og køkken

Som en del af uddannelsen kan du komme i praktik hos en virksomhed. Her får du mulighed for at snuse til livet på arbejdsmarkedet og yderligere udvikle dine praktiske og sociale kompetencer.

Relaterede links:
   #Vores STU-forløb

Maritim Profil

Nye elever visiteres gennem forstander Tom Madsen.Forstander Tom Madsen

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt handleplan jvf. servicelovens §140 således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler, kommende elev og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR Kolding og PPR Aabenraa